Mokyklos veiklos išorinio vertinimo išvados

Geg 15

Širdingai dėkui visiems bendruomenės nariams prisidėjusiems prie mūsų mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo. Veiklos kokybės vertinimas vyko 2018 m. balandžio 25 – 27 dienomis.

Kviečiu visus susipažinti su mokyklos veiklos vertinimo išvadomis.


IŠVADOS
STIPRIEJI TEIKĖJO VEIKLOS ASPEKTAI
1. Asmenybės augimas siejant ugdymą su gyvenimu (2. – aukštas lygis).
2. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas (4. – aukštas lygis).
3. Personalo vadyba (7. – aukštas lygis).
4. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais (8.2. – aukštas lygis).
5. Psichologinė aplinka (11. – aukštas lygis).
TOBULINTINI TEIKĖJO VEIKLOS ASPEKTAI
1. Grįžtamasis ryšys (3. – vidutiniškas lygis).
2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į NVŠ teikėjo veiklų planavimą (8.1. – vidutiniškas lygis).
3. Vaikų įtraukimas kuriant ugdymo(si) aplinką, poilsio ir bendravimo zonas (10.5.; 10.6. – vidutiniškas lygis).

NVŠ teikėjų veiklos išorinio vertinimo grupė išanalizavusi duomenis pastebi, kad Prienų r. Antano Kučingio meno mokykla tinkamai įgyvendina
visus keturis Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos tikslus.